Please provide the following information to log into your Засгийн газрын Худалдан авах ажиллагааны цахим сургалт account. Required fields are noted by bold text and an asterisk (*).

Шаардлагатай мэдээлэл

  1. Засгийн газрын Худалдан авах ажиллагааны цахим сургалт системд бүртгүүлэхэд ашигласан таны цахим шуудангийн хаяг
  2. Нууц үгээ мартсан уу?

Account Preferences