Гол контент руу алгасах

Ерөнхий гэрээний дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах курс

Элсэлт Хаагдсан

Ерөнхий гэрээний дагуу Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай

Ерөнхий гэрээний дагуу 2 дах шатны сонгон шалгаруулалтыг хэрхэн хийх тухай, гэрээг хэрхэн бүртгэх тухай мэдлэгийг энэхүү хичээлээр олж авна

Уг сургалт хэнд зориулагдсан бэ?

Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэгтэй, үнэлгээний хорооны гишүүн, байгууллагын нягтлан, эдийн засагч, нярав зэрэг тухайн байгууллагын байнгийн хэрэгцээт бараа, бүтээгдэхүүний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулдаг албан тушаалтануудад энэхүү сургалт зориулагдсан болно.

Сургалтын арга

Сургалт онлайн хэлбэртэй бөгөөд хичээлийн болгоны төгсгөлд дасгал, тест ажиллах бие даасан багтсан. Оролцогчид хэлэлцүүлгээр дамжуулан харилцан суралцах боломжийг бий болгосон. Бие даан гүйцэтгэх даалгаврын хувьд шалгалтыг амжилттай өгөх үндсэн бэлтгэл болно.

Хичээл заах баг

Course Staff Image #1

Н.Цэрэнсамбуу

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Мэдээлэл технологийн албаны дарга

Түгээмэл асуугддаг асуултууд

Ерөнхий гэрээ гэж юу бэ?

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 1 дүгээр хэсгийн 23-д зааснаар Ерөнхий гэрээ гэж захиалагч нь байнгын хэрэгцээтэй бараа, ажил, үйлчилгээг нэг ба түүнээс дээш нийлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгч, гүйцэтгэгчтэй 3 хүртэл жилийн хугацаанд үнэ болон бусад нөхцөлийг тохирч байгуулсан гэрээг хэлнэ.

Цахим дэлгүүр гэж юу бэ?

Цахим дэлгүүр гэдэг нь ерөнхий гэрээний дагуу захиалагч ерөнхий гэрээ байгуулсан бараа, ажил, үйлчилгээг хоёрдугаар шатны шалгаруулалтын дагуу зохион байгуулж, худалдан авах боломж бүхий мэдээллийг системийг хэлнэ.

Ерөнхий гэрээ байгуулсан барааг өөр эх сурвалжаас худалдан авч болох уу?

Үгүй. Захиалагч нь ерөнхий гэрээний дагуу худалдан авахаар цахим дэлгүүрт байршуулсан бараа, үйлчилгээг өөр эх сурвалжаас худалдан авахгүй.