Гол контент руу алгасах

Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх сургалт-2019

Элсэлт Хаагдсан

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох цахим сургалт

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох цахим сургалтыг Сангийн сайдын 2019 оны 37 дугаар тушаалаар батлагдсан “Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам”-ын 5 дугаар хэсэгт үндэслэн зохион байгуулж байна.

Зорилго

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаанд оролцогч талуудад холбогдох хууль, журмын талаар мэдлэгийг үнэ төлбөргүйгээр олгож, боловсон хүчний чадавхыг бэхжүүлэн худалдан авах ажиллагааг ил тод, шударга, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай зохион байгуулах мэдлэг ур чадварыг сайжруулах юм.

Сургалтын агуулга

Та худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох цахим сургалтад хамрагдсанаар дараах мэдлэгийг эзэмшинэ. Үүнд:

 • Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны онолын үндэс, олон улсын туршлага
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тус хуулийг даган гарсан журам, дүрэм, аргачлалын хэрэглээ
 • Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт болон холбогдох журмын танилцуулга
 • Тендерийн баримт бичиг боловсруулалт, үнэлгээ хийх арга техник
 • Цахим худалдан авах ажиллагаа болон холбогдох бусад шаардлагатай мэдээлэл

Сургалтад оролцогч

Хүссэн хүн бүрд нээлттэй бөгөөд Худалдан авах ажиллагааны А3 гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа дууссан мэргэшсэн ажилтнууд цахим сургалтад оролцож гэрчилгээг сунгах боломжтой.

Санамж

 • Та анхлан суралцагч бол Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг бүрэн уншиж, хуулийн нэр томьёотой сайтар танилцах шаардлагатай.
 • Хичээлийн эхэнд видео хичээлүүд, сэдвийн дагуу бэлтгэсэн үзүүлэн /слайд/, сүүлд тухайн сэдвийн мэдлэг бататгах дасгалуудыг бие даан ажиллаж, мэдлэгээ бататгах боломжтой.
 • Бүх сэдвийн дараа холбогдох журам, аргачлал, заавартай татан авч унших нь таны мэдлэгийг нэмэгдүүлэх болно.
 • Сэдвийн хүрээнд ойлгомжгүй тухай бүрд хэлэлцүүлэгт оролцож, мэргэшсэн багшаас хариулт авах давуу талтай.
 • Холбоо барих

  Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох цахим сургалт хариуцсан зөвлөх Д.Гантулга

  Утас: 51-267416

  Цахим шуудан: gantulga_d@mof.gov.mn

  Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Намжилмаа

  Цахим шуудан: namjilmaa_b@mof.gov.mn

  Утас: 51-267416

  Сангийн яамны Хууль, эрх зүйн газрын Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн дарга Ц.Батзул

  Цахим шуудан: batzul_ts@mof.gov.mn

  Утас: 51-267648