Гол контент руу алгасах

Худалдан авах ажиллагааны сургалт

Элсэлт Хаагдсан

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ А3 СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Ерөнхий зорилго

Энэхүү сургалт нь Монгол улсын засгийн газрын худалдан авах ажиллагаанд оролцогч талуудад орон зай, цаг хугацааны хамааралгүйгээр хууль журмын талаар цогц мэдлэг олгож, Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хариуцлагатай зохион байгуулаг мэдлэг, ур чадварын сайжруулах зорилготой. 

Төрийн албан хаагчид, тендерт оролцогчдын худалдан авах ажиллагаатай холбоотой хууль, журмын талаарх мэдлэг, чадварыг дээшлүүлснээр худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал, хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах юм.

Сургалтын зорилт

Сургалтанд хамрагдсанаар дараах мэдлэгийг олж авна. Үүнд:

·         Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны хуулийн тухай,

·         Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах, хянах зохицуулах, гомдол гаргах, шийдвэрлэх, тайлагнах тухай,

·         Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагааны тухай,

·         Тендерийн баримт бичгийг боловсруулах тухай,

·         Цахим тендер шалгаруулалтын тухай,

·         Тендерийн үнэлгээг хийх тухай.

Сургалтын арга

Сургалт онлайн хэлбэртэй бөгөөд хичээлийн болгоны төгсгөлд дасгал, тест ажиллах бие даасан багтсан. Оролцогчид хэлэлцүүлгээр дамжуулан харилцан суралцах боломжийг бий болгосон. Бие даан гүйцэтгэх даалгаврын хувьд шалгалтыг амжилттай өгөх үндсэн бэлтгэл болно.

Сургалтын материал

“Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа”-ны сургалтын материал, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн танилцуулга, бусад гарын авлагаас бүрдэнэ. Сургалтын үед зохион байгуулагч нар бусад шаардлагатай материалаар тухай бүр хангана.